KVKK Aydınlatma Metni

Avukat Gülşah Yıldırım, veri sorumlusu olarak danışanlarının, müvekkillerinin, web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin kişisel verilerini gerektiğinde elverişli yöntemlerle toplamakta, işlemekte, güncellemekte ve saklamaktadır. Ancak 6698 sayılı kanun gereği gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak bu verileriniz korunmaktadır.
Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü faaliyettir.
Kişisel verileriniz; avukatlık hizmet ve faaliyetlerinden yararlanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, Av. Gülşah YILDIRIM tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik desteğin sağlanması amacıyla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcinize, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kanun’un m.11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunduğunuzu bildiririz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

error: Kopyalama Yapılamaz
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Scan the code
Gülşah Yıldırım Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?